مجموعه بزرگ گازسوز میرزایی

اخبار نصب سیستم های گازسوز خودرو شیراز

ژ 1-16

چشم‌انتظاری مسافربرهای شخصی و اینترنتی برای گازسوز شدن به اتمام رسید.

زمینه لازم برای ثیت نام مالکان خودروهای مسافربرشخصی و تاکسی های اینترنتی در سامانه طرح دوگانه سوز کردن خودروها فراهم شده است و روند اجرایی آن نیز تا دوهفته دیگر عملیاتی خواهدشد.

ژ 1-17

گازسوز کردن رایگان تاکسی، وانت بار و تاکسی های اینترنتی به زودی

تاکسی های اینترنتی و مسافربرهای بین شهری و روستایی ازطریق فهرستی که وزارت کشوربه وزارت نفت اراعه خواهدکردبه زودی در نوبت تبدیل قرارخواهند گرفت